Gmina Kcynia przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1 miesiąc temu

Gmina Kcynia przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowej, środkowej i zachodniej części gminy Kcynia. W dniu wczorajszym tj. 22 lutego w Urzędzie Miejskim w Kcyni miało miejsce spotkanie otwarte w formie spotkania bezpośredniego, nad możliwymi do ujęcia w tym planie rozwiązaniami. Wcześniej, 19 lutego 2024 r. odbyło się także spotkanie otwarte prowadzone dzięki środków porozumiewania się na odległość, umożliwiające zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag. Spotkanie otwarte miało na celu przybliżenie mieszkańcom istoty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności zagadnień związanych z planowanymi inwestycjami w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz kolejnymi etapami procedury planistycznej oraz uprawnieniach przysługujących mieszkańcom w tym zakresie. Spotkanie otwarte było jednym z kilku obowiązków jakie nakłada na gminę wywołanie uchwały intencyjnej w sprawie uchwalania mpzp umożliwiającego lokalizację oze. Wcześniej na stronie internetowej www.kcynia.pl, BIP, w miejscu projektowanych inwestycji zostały umieszczone obwieszczenia dotyczące przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowej, środkowej i zachodniej części gminy Kcynia. O fakcie podjęcia uchwały intencyjnej powiadomione zostały również pobliskie gminy (Żnin, Szubin, Wapno, Gołańcz).

Teraz ważnym dla mieszkańców terminem jest 8 marca 2024 r. Zgodnie z art. 8g ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioski do planu miejscowego mogą być wnoszone do Burmistrza Kcyni na piśmie utrwalonym w postaci papierowej na adres: Urząd Miejski w Kcyni, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia, lub elektronicznej, w tym dzięki środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej na adres: urzad@kcynia.pl oraz platformy usług administracji publicznej ePUAP: /umkcynia/skrytka, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego w terminie do dnia 8 marca 2024 r.
Wzór formularza (wniosku do aktu planowania przestrzennego) zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kcyni w zakładce zagospodarowanie przestrzenne: https://bip.kcynia.pl/1689/378/wzor-wniosku-do-aktu-planowania-przestrzennego.html

Składający wniosek do projektu aktu planowania przestrzennego podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Przedmiotem opracowania planu miejscowego jest m.in. wskazanie nowych terenów pod lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, w tym: elektrowni wiatrowych wraz z ich strefami ochronnymi, instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, a z treścią uchwały, która została w tym zakresie podjęta, można zapoznać się na stronie:
https://mst-kcynia.rbip.mojregion.info/1590/378/przystapienia-do-sporzadzenia-miejscowych-planow-zagospodarowania-przestrzennego.html

Na terenie naszej gminy spełniając wymóg art. 7 ust 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 724 ze zm.), w uzasadnieniu dołączanym do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu miejscowego przewidującego lokalizację elektrowni wiatrowej wskazuje się parametry planowanej inwestycji:
– maksymalna liczba elektrowni wiatrowych – 43 szt.,
– maksymalna całkowita wysokość elektrowni wiatrowej – do 250 m,
– maksymalna średnica wirnika wraz z łopatami – do 202 m.

Należy podkreślić, iż na obecnym etapie wyznaczane są granice terenów w naszej gminie przeznaczone do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczającego lokalizację odnawialnych źródeł energii, w tym: elektrowni wiatrowych wraz z ich strefami ochronnymi, instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii. Po rozpatrzeniu wniosków (które przypominamy można składać do 8 marca) kolejnym krokiem będzie sporządzenie projektu mpzp, w którym określone zostanie proponowane przeznaczenie terenu (np. o funkcji mieszkaniowej, usługowej, oze), a na dalszym etapie, po uzgodnieniach z odpowiednimi organami, zostanie wyłożony do publicznej wiadomości. Na etapie wyłożenia będzie również dopuszczona możliwość złożenia uwag do projektu. Ostatnim etapem będzie podjęcie przez Radę Miejską uchwały w sprawie uchwalenia tego planu.

źródło: UM w Kcyni

Idź do oryginalnego materiału